Popis technologií

 

Naše společnost provádí práce pomocí speciální bezvýkopové technologie FlowTex. Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli protlaky s podporou výplachové směsi. Tento způsob je také známý pod pojmy jako: řízené protlačování, řízené podvrty, mikrotunely, směrově řízené vrtání apod. Všechny tyto a podobné názvy ale mají jeden jmenovatel, a tím je způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádění výkopů. Pouze se připraví malé startovací a koncové jámy, jejichž velikost je cca 1m x 1m. 

 

Flow Tex - Technologie horizontálně řízeného vrtání mikrotunelů

 

Uvedená technologie je jednou z nejmodernějších a ekologicky nejvýhodnějších bezvýkopových technologií horizontálně řízeného vrtání mikrotunelů. Princip technologie je založen na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu (bentonit je drcený jíl, který pomáhá při vrtání, jako těsnící a výplňový materiál). Tato technologie je vhodná na pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je požadavek neporušit povrch.


Popis postupu horizontálního vrtání:

 • výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1,0 m x 1,0 m x hloubka)
 • načerpání vody do nádrží a smíchání s bentonitem
 • příprava a propojení systému (vrtačka se samostatnou hnací jednotkou)
 • zahájení I. etapy – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Vrtmistr
  na svém přijímači neustále vidí v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky v kontejneru, do vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy
  do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí

  I. ETAPA: Pilotní vrt, vyhledávání optimální trasy

 • II. etapa – rozšiřování. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi.

II. ETAPA: Vtažení potrubí do pilotního vrtu

 • Protlak je dokončen jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu

 

Výhody technologie FlowTex:

 • neporušení stávajících povrchů
 • rychlý postup provádění řízeného vrtání (cca 100 – 150bm/den)
 • stálá kontrola vrtání pomocí vysílače
 • schopnost vyhnout se překážkám v trase
 • neporušení stávajících inženýrských sítí
 • možnost zpětného vrtání
 • provádění prací ve stísněných poměrech apod.
 • nezávislost technologie na zdrojích el.energie
 • minimální velikost startovacích a koncových jam (cca 1m x 1m)
 • ekologicky čistá technologie
 • provádění prací bez výluky dopravy s minimálním omezení dopravy a obyvatel

 

Bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí je vhodný pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace (se spádem min.3%). Tímto způsobem provádíme pokládku potrubí od průměru DN 32mm do DN 500mm a v délkách
od 8 m do cca 200 m. Délky vrtů jsou závislé na geologických podmínkách a požadovaném průměru pokládaného potrubí. Používané potrubí je nejčastěji z polyetylenu (PEHD). V případě chrániček se někdy taky používá potrubí z oceli. Dále se může pokládat potrubí
z tvárné litiny s uzamykatelnými spoji, které zajistí, aby se jednotlivé kusy potrubí od sebe neoddělily..

 

Možnosti použití technologie Flow Tex:

 • bezvýkopová pokládka potrubí z PEHD pro vodu, plyn, kanalizaci
 • bezvýkopová pokládka chrániček pro kabelová a jiná vedení
 • bezvýkopová pokládka kompletních rozvodů a přípojek ve městech a obcích
 • sondážní, kontrolní a průzkumné horizontální vrty
 • vysokotlaké čištění zanesených potrubí a kanalizací do DN 1000 mm
 • RELINING – způsob rekonstrukce potrubí, kdy se vtahuje nového potrubí do stávajícího, ale nevyhovujícího potrubí, ale
  se zmenšením dimenze nového potrubí
 • vrty pro ochranu podzemních vod v okolí skládek apod.

Porovnání řízené technologie Flow Tex s neřízeným vrtáním pomocí pneumatických, hydraulických nebo vrtaných protlaků. Řízené vrtání má většinu výhod:

 • nepotřebuje velké startovací jámy (často s masivní opěrnou stěnou)
 • je zaručena přesnost vrtání při vstupu do koncové jámy
 • provedení pilotního vrtu v trase protlaku
 • vrtání je neustále kontrolováno vysílačem
 • při kontaktu s překážkou v trase protlaku není nutné provádět výkop v místě překážky, ale vrt se může vrátit a překážku obejít
 • řízený vrt může během vrtání měnit směr dle požadavku projektové dokumentace
 • řízené vrtání se může vychylovat do všech směrů
 • trasa vrtu může kopírovat povrch

 

  FLOW TEX - technologie relining


Touto technologií je možné rychle a levně rekonstruovat stávající a nevyhovující potrubí. Princip je obdobný jako u předchozí technologie horizontálního vrtání jen s tím rozdílem, že se bentonit do vody nepřidává a voda působí jako výplachový a čistící prvek a odpadá složité navrtávání pilotního vrtu. Vrtná hlava prochází stávajícím potrubím, proplachuje je. Na konci úseku se vrtná hlava opět vymění za rozšiřovací hlavu s úpravou na čištění vnitřních stěn potrubí. Po pročištění a vypláchnutí stávajícího potrubí se do potrubí vtáhne nové, o dimenzi nižší, potrubí. Startovací a koncové jámy mají jinou velikost - přibližně 2 m x 5 m. Jejich rozměry se určí podle hloubky nivelety a průměru nového potrubí. Denní postupy jsou 100 – 300 m.

 

 


 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.